Polymatheia

Koudela Pál: Dzsentrivilág a 19. századi Sáros vármegyében. A Hazslinszky család története.

Művelődéstörténet

DOI 10.51455/Polymatheia.2023.1-2.02

Összefoglaló:


A dzsentri fogalmát a magyar történelemben általában egy irodalmi sztereotípiához kötik, ideáltípusaként egy lusta, de büszke embert ábrázolnak, aki hivatali posztot tölt be, ám mind politikai, mind közéleti szerepvállalása hasztalan, gondolkodásmódja pedig retrográd. Ebben a cikkben ezt a hagyományos képet igyekszünk megcáfolni, amely túl sok társadalmi rétegről és túl összetett társadalmi jelenségről szól ahhoz,
hogy igaz lehessen. Célunkhoz genealógiai megközelítést alkalmazunk. Egy élethossz, különösen a generációk közötti mobilitási útvonal, egy társadalmi csoport és a családi idő életúttörténetekkel leírható sajátosságait reprezentálja, a mentalitásra vonatkozó következtetéseket nyújt, így a Hazslinszky család jelen tanulmányban ismertetett történetén keresztül közelebb kerülhetünk az elszegényedett dzsentri azon részéhez, akik a hagyományos szerepek mögé rejtőzés helyett az építő értelmiségi pályát választották.


Kulcsszavak: polgárosodás, dzsentri, Eperjes, társadalomtörténet, magyar történelem

Abstract:


In Hungarian history, the concept of the gentry is usually linked to a literary stereotype, with its ideal type being a lazy but proud man who holds an official position, though his political and public involvement is useless, and his way of thinking is retrograde. In this article, we try to refute this traditional picture, which is about too many social strata and too complex social phenomena to be true. For our purpose, we use a genealogical approach. A life span, especially an intergenerational mobility path, represents the characteristics of a social group and family time that can be described with life stories, and provides conclusions about mentality, so through the story of the Hazslinszky family presented in this study, we can get closer to the part of the impoverished gentry who chose a constructive intellectual career instead of hiding behind traditional roles.

Keywords: Embourgeoisement; Gentry; Eperjes; Social History; Hungarian History

Teljes cikk letöltése