Polymatheia

Folmeg Márta: A társadalmi munkamegosztás organikus fejlődése és sztereotípiákra épülő torzulása

Művelődéstörténet

DOI 10.51455/Polymatheia.2020.3-4.02

Összefoglaló:

Tanulmányomban a társadalmi munkamegosztás organikus fejlődésével foglalkozom, különös tekintettel annak nemi sztereotípiákon alapuló torzulására. Kitérek arra, hogy a nemi sztereotípiák tükrözik-e a tényleges nemi különbségeket, és milyen biológiai különbségek befolyásolhatják
a sikeres munkaerő-piaci helyzetet. Az előző évszázadokban a férfi és a nő közötti anatómiai különbségek kiaknázása nagymértékben hozzájárult az egyének és közösségek túléléséhez. Minden olyan tevékenységet
férfiak végeztek, ahol fizikai erejük előnyt jelentett. A szocializáció ezeket a sztereotípiákat örökítette meg a kultúrában. Jelenleg társadalmunk technológiai és szellemi fejlődése már nem teszi szükségessé az anatómiai
különbségek ilyen jellegű kiaknázását, de a kultúra lassabban változik, mint a technológia, így kultúránk továbbra is őrzi e klasszikus szerepek jellemzőit. A jelenlegi társadalmi feszültségeket az okozza, hogy a
lassabban alkalmazkodó kultúránk sok szempontból ezeket a sztereotip nemi szerepeket konzerválja. Nincs igazolható bizonyíték arra, hogy egy vezetőnek mindenképpen férfinak kell lennie vagy férfias jegyeket kell
hordoznia, kultúránkba mégis alapvetően ez van kódolva. Az egyenlőség megteremtése nem kellene, hogy a nemi identitás megszüntetését okozza. A férfiak és a nők nyilvánvalóan számtalan dologban különböznek egymástól, a probléma ott adódik, hogy ezek a különbségek gyakran különböző lehetőségeket jelentenek. Az egyenlőség biztosításának úgy kellene megvalósulnia, hogy a jogok olyan keretet nyújtsanak, amelyen belül
az élet bármely területén mindkét nem tagjának egyenlő esélyei és lehetőségei vannak.

Kulcsszavak: a társadalmi-nemi szerepek történelmi áttekintése, társadalmi munkamegosztás, nemi alapú vertikális és horizontális szegregáció, az intelligenciában és a gondolkodásban mutatkozó nemspecifikus különbségek, a nemi sztereotípiák és a munkaerő-piaci lehetőségekAbstract:
In my study, I deal with the organic development of the social division of labor, paying particular attention to its distortion based on gender stereotypes. I address whether gender stereotypes reflect actual gender
differences and what biological differences can affect successful standing in the labor market. In previous centuries, the exploitation of the anatomical differences between men and women have strongly contributed to the survival of individuals and communities. The man did all the activities where his physical strength was an advantage. Socialization has perpetuated these stereotypes in culture. At present, the technological
and intellectual development of our society no longer necessitates such exploitation of anatomical differences, but culture is changing more slowly than technology, so our culture still retains the hallmarks of these classical roles. Current social tensions are caused by the fact that our slower-adapting culture has perpetuated these stereotypical gender roles in many ways. There has been no real justification that man consistently to be leading, yet it is encoded in our culture. Equality does not mean the elimination of gender identity, whereas men and women differ from each other in innumerable things, and often these differences give rise to different opportunities. Ensuring equality should mean that rights provide a framework within which, in any area of life, there are equal opportunities and opportunities for members of both sexes.


Keywords: historical overview of social-gender roles, social division of labor, gender-based vertical and horizontal segregation, gender-specific differences in intelligence and thinking, gender stereotypes and labor
market opportunities

Teljes cikk letöltése
Szerkesztőség:
Kodolányi János Egyetem
1139 Budapest, Frangepán u. 50-56.
Telefon: +36 30 478 52 79
polymatheia.mnf@gmail.com