Polymatheia

Fabó Edit: A nyilvános megemlékezések kereteinek kialakulása az önkényuralomtól a dualizmuskorának kezdeti szakaszáig

Művelődéstörténet

DOI 10.51455/Polymatheia.2021.3-4.03

Összefoglaló:

A Magyarságkutató Intézetben egy olyan emlékezettörténeti kutatás indult, amely az alaposan feltárt magyar dualizmus korának új megvilágítást ad. A korabeli közgondolkodást elsődlegesen a sajtó hasábjai tükrözik, ezért a vizsgálat a korszakon átívelő fontosabb politikai és közművelődési újságokra terjedt ki. A keresett tartalmak két nevezetes történelmi eseményhez köthetőek: az egyik az 1848. március 15-i forradalom napja, a másik az augusztus 20-i Szent István-nap. Míg az augusztus 20-i évforduló központilag bonyolódott egyházi-szakrális keretek között évszázados hagyományok alapján, addig a március 15-i megemlékezések alulról szerveződtek kisebb polgári és egyetemi ifjúsági körökben, asztaltársaságokban, és csupán másfél évtizedes (illegális, tiltott) múlttal rendelkeztek. A résztvevők azonosulhattak azokkal az értékekkel, erényekkel és eszmékkel, amelyeket nemesnek, dicsőségesnek tartottak, és amelyekkel közösséget vállalhattak, megteremtve az összetartozás közös élményét. Az ünnepi alkalmakkor kifejeződhetett az ember, a hit és történelem méltósága, illetve megerősítette azt az identitástudatot, amely a jövő felé mutató orientációs bázist képezi.

Kulcsszavak: nemzeti ünnep, identitás, Magyarország, történelem, Jövő

Abstract:

The research into the history of memory has been launched at the Institute for Hungarian Studies, which sheds new light on the age of the thoroughly explored Hungarian dualism (Dual Monarchy [1867–1918]). Contemporary public thinking is primarily reflected in the columns of the press, so the study covered major political and cultural newspapers spanning the era. The content sought can be linked to two notable historical events: one is the 1848 Revolution Memorial Day on March 15, and the other is Saint Stephen’s Day on August 20. While the anniversary of August 20th was celebrated within a sacral framework based on centuries-old traditions, the commemorations of March 15th were organized from below in smaller civic and university student circles, friend groups, and had only one and a half decades of (illegal, forbidden) history. Participants were able to identify with the values, virtues, and ideas that they regarded as noble, glorious, and with which they could engage, creating a shared experience of togetherness. During the festive occasions, the dignity of man, faith and history could be expressed and the sense of identity that formed the basis of future-orientation has been strengthened.

Keywords: national holiday, identity, Hungary, history, future

Teljes cikk letöltése
Szerkesztőség:
Kodolányi János Egyetem
1139 Budapest, Frangepán u. 50-56.
Telefon: +36 30 478 52 79
polymatheia.mnf@gmail.com