Polymatheia

Gurzó K. Enikő: A Paradeplatz „rühes kutyái" - magyar térnyerés a „német" Temesváron

Tehetségkutató

DOI 10.51455/Polymatheia.2022.3-4.12

Összefoglaló:

A délmagyarországi városok közül a „német” többségű Temesvár szerez magának vezető szerepet a 19. század második felében. Ez az előretörés szorosan összefügg a település várfalainak lebontásával, az urbanizációs fejlesztéssel, amely megnyitotta a földrajzilag jól pozicionált alföldi várost a kereskedők, a szolgáltatók és a nagyipari befektetők előtt. Mindez a társadalmi életben is változásokat indított el. Bár a településnek gazdasági és katonai szempontból korábban is fontos stratégiai szerepe volt, a kiegyezés után megerősödött a nyitottságra hajló jellege, előnyös helyzetbe hozva a magyar lakosságot. A folyamat nem volt zökkenőmentes, nem is ment végbe gyorsan, bár lényegesen megkönnyítette és felgyorsította az osztrák adminisztráció fellazulása. Tanulmányomban a polgári kibontakozásnak azokat a színtereit, intézményeit és jelképeit veszem sorra, ahol ez bekövetkezett, ahol az öntudatra ébredő civil lakosság kiengedte a „gőzt”, szóba hozva a Habsburg önkényuralom megtörésére rávilágító városi legendákat, és szemléltetve, mekkora jelentősége volt a határozott magyar fellépésnek.
Kulcsszavak: Osztrák–Magyar Monarchia, Temesvár, Bánság, nemzetiségi ellentétek, polgárosodás

Abstract:
Among the cities of southern Hungary, Timişoara, with its “German” majority, takes a leading role in the second half of the 19th century. This advance is closely linked to the demolition of the town’s ramparts and the urban development that opened up the geographically wellpositioned lowland town to merchants, service providers and large industrial investors. This also triggered changes in social life. Although the settlement had previously played an important strategic role from an economic and military point of view, its openness was strengthened after the Compromise, to the advantage of the Hungarian population. The process was not smooth or quick, although it was considerably facilitated and accelerated by the loosening of the Austrian administration. In my study, I will focus on the scenes, institutions and symbols of civic unfolding where this happened, where the awakening civilian population let off steam, referring to urban legends that shed light on the breaking of Habsburg autocracy and illustrating the importance of decisive Hungarian action.

Keywords: Austro-Hungarian monarchy, Temeswar, Banat of Temes, ethnic conflicts, embourgeoisement

Teljes cikk letöltése
Szerkesztőség:
Kodolányi János Egyetem
1139 Budapest, Frangepán u. 50-56.
Telefon: +36 30 478 52 79
polymatheia.mnf@gmail.com